Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego

Vinderen bierze udział w projekcie „Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego”, Konkurs: Technologie przyjazne środowisku – Green growth, Działanie/Poddziałanie: NORW.19.01.02, Nabór: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth 2 i korzysta z dofinansowania o wartości 4 086 000 PLN otrzymanego od Norwegii.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Vinderen Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty o nowy innowacyjny produkt – pył aktywny – będący mieszanką funkcjonalną, wytwarzaną na bazie kalibrowanego i standaryzowanego geometrycznie granulatu gumowego otrzymywanego w procesie recyklingu opon.

Przedmiotem inwestycji jest uruchomienie linii produkcyjnej na terenie zakładu Vinderen w Sławnie k. Opoczna w woj. łódzkim. Zakres planowanych działań:

  • zakup produkcyjnego ciągu technologicznego (Vinderen),
  • zakup systemu czujnikowo-informatycznego do automatycznej kontroli parametrów procesu produkcyjnego i wyrobu finalnego (Partner: International Development Norway AS).

Linia produkcyjna obejmie domielanie, frakcjowanie i kalibrację granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu opon. W procesie produkcji możliwe będzie wytworzenie innowacyjnego granulatu o ściśle określonej wielkości ziarna, o min. ziarnistości aż do struktury pyłu włącznie. Uzyskanie takiej struktury umożliwi prasowanie pyłu, jego uszlachetnianie, co w efekcie pozwoli na szerokie jego zastosowanie. W wyniku realizacji projektu nastąpi:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu – granulatu klasy premium o innowacyjnych cechach: jednolite frakcje, aktywny pył, standaryzacja granulometryczna i granulosferyczna, uzyskanie cech membrany, możliwość aplikowania dodatków funkcjonalnych do masy wyrobu i na powierzchnię. Dzięki zastosowaniu granulatu wzbogaconego biostatycznymi czy biobójczymi dodatkami produkt może być zastosowany w materiałach o wysokich wymaganiach higienicznych, które będą niezwykle istotne i potrzebne z uwagi na sytuację epidemiczną na świecie związaną z pandemią koronawirusa COVID-19.
  • efekt ekologiczny – utylizacja zużytych opon samochodowych przy jednoczesnej minimalizacji odpadu produkcyjnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 11 168 400 PLN, a beneficjent otrzymał 4 086 000 PLN dofinansowania na projekt „Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego”, Konkurs: Technologie przyjazne środowisku – Green growth, Działanie/Poddziałanie: NORW.19.01.02, Nabór: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth 2.